PRIVACY STATEMENT SCOOTERPARADISE

Scooterparadise hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een scooter, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

-Het aangaan van de overeenkomst.

-Het wettelijk administreren van de verkoop.

-Het versturen van nieuwsbrieven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegeven van u vragen:
Naam, adres, telefoon nummer en een email adres.

Policy:

Scooterparadise zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden beschikbaar stellen die betrokken zijn bij onze dienstverlening waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben.

Bewaartermijn:
Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw scooter, of de met u gesloten overeenkomst. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst.  

Rechten omtrent uw gegevens:
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens. 

Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 


Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen.
www.scooterparadise.nl

Product toegevoegd aan vergelijking